Den andra kategorin av ekonomi kallas tjänst sektorn i ekonomin som är den slutliga ekonomiska sektorn och därför är den viktigaste i vår ekonomi. Inom den ekonomiska sektorn är den tertiära sektorn i ekonomin en sekundär ekonomisk sektor som anses vara en ömsesidigt beroende och integrerad del av den nationella ekonomin. Denna sektor består huvudsakligen av de kommersiella sektorer som är involverade i produktion av varor och tjänster till salu. Det omfattar också tjänstesektorer som tillverkning, försäljning, ekonomi, administration, transport, informationsteknik och så vidare. Kort sagt avser tjänstesektorn den sektor där all ekonomisk verksamhet berörs. Man kan säga att industrisektorn, som består av alla tillverkningsindustrier, i den första kategorin. De andra två är detaljhandeln och tjänstesektorn. Inom industrisektorer kan vi se tillverkningsanläggningar som bil, maskiner och tung verkstadsindustrin. Dessa branscher inkluderar montering, efterbehandling och design jobb som kräver arbetskraft. Dessa ingår inte i tjänstesektorn och tillhör därför industrisektorn. Å andra sidan hittar vi i de andra kategorierna de andra industrisektorerna som detaljhandel, informationsteknik och så vidare. I den här artikeln kommer vi att diskutera tjänstesektorn.

Ekonomisk teori

När vi talar om tjänstesektorn talar vi om den mellanliggande ekonomiska nivån. Så när vi talar om tjänstesektorn talar vi om det ekonomiska systemet på mellannivå. Enligt teorin på tre nivåer finns det tre ekonomiska sektorer, nämligen primärsektorn, sekundärnivån och tjänstesektorn. Inom mikroekonomin är detta det ekonomiska systemet på fjärde nivån. I själva verket är detta den fjärde nivån ekonomiska systemet bara för att när det gäller världsekonomin, har det inte några undernivåer som de som beskrivs i andra ekonomiska teorier. Så om ni talar om tjänstesektorn när det gäller mikroekonomi eller makroekonomi kan vi säga att det är det ekonomiska systemet på mellannivå. I ekonomisk teori är tertiärnivån punkten mellan primär- och sekundärnivåerna och beror huvudsakligen på den ekonomiska tillväxttakten. Till exempel, om den ekonomiska tillväxttakten i Förenta staterna är mycket hög så är den i Förenta staterna på tertiär nivå och om den är mycket låg så är den på eftergymnasial nivå i Förenta staterna.

Den huvudsakliga funktionen på högre nivå är att den bidrar till att skapa en bättre struktur mellan produktionsprocessen och konsumenterna. Så, när det finns fler produkter i ekonomin, kan marknaden erbjuda fler valmöjligheter och människor kan välja dem. När efterfrågan är låg, finns det färre produkter då marknaden inte kommer att tillåta människor att välja de bästa produkterna.

I takt med att eftergymnasial nivå utvecklas kan ekonomin ta ny form så länge den är beroende av den ekonomiska tillväxttakten. Det beror på att så länge det finns ekonomier på högre nivå kommer det att ha en stor inverkan på den ekonomiska tillväxttakten i landet. På ett sätt kan ekonomin på ett sätt hjälpa ekonomin att bli starkare, det kommer inte att spela någon roll om den ekonomiska sektorns storlek, men den spelar roll storleken på den totala ekonomin. Så på ett sätt högre nivå hjälper den ekonomiska tillväxttakten och hjälper tillväxten i ekonomin på ett starkt sätt.