Inom makroekonomi är en sektor en organiserad uppdelning av en nations ekonomi, som producerar en liknande uppsättning produkter, material eller tjänster. För att förenkla definitionen används termen ”sector” för att beteckna en viss uppsättning produkter som är åtskilda av olika produktionsprocesser. Man skulle till exempel ofta vilja hänvisa till tillverkningsindustrin eller jordbruket som en grupp av olika branscher, som var och en producerar olika produkter och tjänster. I ekonomiska kretsar kallas denna separation ofta för det sektoriella begreppet. Men när det gäller internationell handel kallas den ibland för den sektoriella ramen.

Ekonomer tror att specialiseringen i specifika branscher, till skillnad från den övergripande produktionsprocessen för nationen som helhet, leder till en effektivare fördelning av resurser, lägre priser och större ekonomisk effektivitet. Dessa är alla fördelar som vunnits genom användning av specialisering inom en bransch. En nations ekonomi växer i en mycket snabbare takt när de olika industrierna inom nationen kan specialisera sig på en viss uppsättning branscher. Som vi alla vet är specialisering inom alla branscher nödvändig eftersom vissa branscher tenderar att producera lägre vinster än andra branscher. Genom att specialisera sig på en viss typ av industri, kan en nation öka sina vinster och även tjäna pengar på dessa branscher. Inom tillverkningsindustrin, till exempel, marknaden ineffektivitet i ett lands tillverkningsindustri för att möjliggöra högre vinstmarginaler som skall uppnås i tjänstesektorn också. I detta fall är vinstmarginalerna högre än i tillverkningsindustrin, eftersom de lägre tillverkningskostnaderna möjliggör en lägre vinstmarginal.

Komplex produktskapande

Olika branscher tenderar att ha sina egna unika processer för specialisering inom själva branschen. Ett exempel på specialisering inom en viss industri kan vara olja- och gassektorn. Olja och gas innebär produktion av många olika produkter såsom bensin, diesel, råolja och andra rådvaror. Dessutom produceras många olika petroleumprodukter, såsom flygbränsle, smörjmedel och hydraulvätskor. I de flesta fall producerar de olika produktionsprocesser som är involverade i en industri olika nivåer av komplexitet i produktskapandet. Denna komplexitetsnivå kanske inte är lika hög som i vissa andra branscher, men i många fall produceras ändå en viss typ av produkt eller produktuppsättning med mycket höga komplexitetsnivåer. Olja- och gassektorn är till exempel en industri som har extremt höga specialiseringar i sin produktionsprocess. Varje bensinstation har sina egna engagerade arbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga produkter och processer för att säkerställa att produkterna skapas och produceras så effektivt som möjligt. På grund av denna höga specialisering, det finns många olika typer av företag som finns inom olja-och gasindustrin, inklusive företag som tillhandahåller tjänster såsom produktion, transport, försäljning och distribution, allt på ett ställe.

Eftersom branschen är så specialiserad, har många olika branscher utvecklats kring specialiseringen av denna specifika verksamhet. Dessa industrier omfattar raffinaderier,tjänster samt prospektering. Dessa industrier tillhandahåller också sina tjänster till andra branscher och andra företag, samt ger konsumenterna möjlighet att köpa dessa produkter och tjänster online.